تاريخ : پنجشنبه سوم فروردین ۱۳۹۱ | 2:58 | نویسنده : sara


انتهای هرچه رسوایی منم


عاشق شب های تنهایی منم

برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:44 | نویسنده : sara


المئه لله که در میکده باز است


زانرو که مرا بر در او روی نیاز است


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:43 | نویسنده : sara


اندر آن موکب که بر پشت صبا بندند زین


با سلیمان چون برانم من که مورم موکب است


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:41 | نویسنده : sara


ازین رباط دو در چون ضرورت است رحیل


رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:40 | نویسنده : sara


اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود


ببین که جام ز جاجی چه طرفه اش بشکست


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:38 | نویسنده : sara


از آن به دیر مغانم عزیز می دارند


که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:37 | نویسنده : sara


ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست


خوش فتاد آنحال مشکین بر رخ رنگین غریب


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:36 | نویسنده : sara


ای باد اگر به گلشن احباب بگذری 


ز نهار عرضه ده بر جانان پیام ما 


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:34 | نویسنده : sara


اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم


جواب تلخ میزنید لب لعل شکر خارا


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:32 | نویسنده : sara


اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را


بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف

تاريخ : شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 8:27 | نویسنده : sara


الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها


که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف الف