تاريخ : شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۱ | 9:25 | نویسنده : sara


تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی 

تا کوچه و بازار نگردی نشوی گرگ بیابانبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:37 | نویسنده : sara


تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن داد


خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من استبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:37 | نویسنده : sara


تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد


هر که خاک در میخانه به رخساره نرفتبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:37 | نویسنده : sara


تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب 


جان عزیز خود بنوا می فرستمت


برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:36 | نویسنده : sara


تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار


که توسنی چو فلک رام تازیانه تستبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:35 | نویسنده : sara


تو خود حیات دگر بودی ای نسیم وصال


خطا نگر که دل امید در وفای تو بستبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:33 | نویسنده : sara


تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد


هر دلی از حلقه ای در ذکر یا رب یا رب استبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:33 | نویسنده : sara


تاب خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو


در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است
برچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:32 | نویسنده : sara


ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست


نان حلال شیخ ز آب حرام مابرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:32 | نویسنده : sara


تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت


جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوختبرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت

تاريخ : دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | 6:31 | نویسنده : sara


تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش


رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر مابرچسب‌ها: تک بیتی های شروع شده با حرف ت